SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje agencije Mister Matik d.o.o.

Za vsa vprašanja in nejasnosti nas pokličite na 070 156 960 ali nam pišite na info@mistermatik.com.

SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Mister Matik d.o.o. oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Mister Matik d.o.o., razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma.

Z določilisplošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletnih straneh agencije. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Mister Matik d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

I. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Mister Matik d.o.o. na internetu ali pri pooblaščeni agenciji. Ob prijavi potovanja Mister Matik d.o.o. in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.

Veljavnost prijave nastane, ko potnik plača akontacijo in Mister Matik d.o.o. potrdi prijavo s tem, da potniku pošlje račun, kjer je navedeno izbrano potovanje in kjer je zavedeno plačilo akontacije.

S pogodbo o organiziranju potovanja se organizator potovanja Mister Matik d.o.o. zavezuje, da bo kupcu zagotovil skupek storitev, ki sestavljajo turistični aranžma, kupec pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno ceno.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VIII. točka splošnih pogojev). Če potnik ne plača aranžmaja v predvidenem roku, ki je naveden na prejetem računu, se šteje, da je odpovedal aranžma, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu z določili v točki VIII.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Mister Matik d.o.o. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

II. CENE

Cene potovanja so navedene v evrih in so določene v programih potovanja; veljajo pa od dneva objave programa.

Mister Matik d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cene, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Če so te spremembe povzročile znižanje cene potovanja, mora organizator potrošniku povrniti razliko v ceni. O morebitni spremembi cene potovanja Mister Matik d.o.o. potnika obvesti. Mister Matik d.o.o. sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene turističnega aranžmaja izprejšnjega odstavka le, če je možnost spremembe cene predvidena v potrdilu o potovanju in potrdilo vsebuje način izračuna spremembe. Cena turističnega aranžmaja se sme zvišati najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže osem odstotkov (8%), lahko kupec odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru mora Mister Matik d.o.o. povrniti kupcu vplačani znesek.

Mister Matik d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

III. STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

IV. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Mister Matik d.o.o. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti. V tem primeru organizator potovanje ne nastopa kot organizator, ampak le kot informator, zato potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke za te storitve na kraju samem.

V. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Mister Matik d.o.o. ali pooblaščeni agenciji oz. pri kateri izmed bank.

Ara, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30 % cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostanek do polne cene je potrebno poravnati najkasneje 30 dni pred odhodom na potovanje. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in Mister Matik d.o.o. ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VIII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Račun velja kot potrdilo o vplačilu.

VI. POTOVALNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo zdoločeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa (v večini primerov je ta doba 6 mesecev), je dolžan Mister Matikd.o.o. potnika na to opozoriti, potnik pa mora sam poskrbeti, da razpolaga z ustreznimi dokumenti in Mister Matik d.o.o. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je vprogramu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, Mister Matik d.o.o. ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Mister Matik, le-ta ne jamči uspešnosti pridobitve vizuma. Posredovanje Mister Matika d.o.o., pripridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Mister Matik d.o.o. potniku ne vrača.

Agencija Mister Matik d.o.o. stranke pred potovanjem obvesti o potrebnih dokumentih za potovanje. Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati svoje natančne podatke. Ime in priimek se morata ujemati s tistim na osebnem dokumentu s katerim potuje. Potnik odgovarja za morebitno škodo oziroma stroške zaradi nepravilnih podatkov.

VII. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBE POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA 

Mister Matik d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 10 (deset) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov.

Mister Matik d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Mister Matik d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Mister Matik d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji z apotovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Mister Matikd.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Mister Matik d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Mister Matik d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru da Mister Matik d.o.o. odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Mister Matik d.o.o. potnika nemudoma obvesti. Mister Matik d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij, vlakov ali drugih prevoznih sredstev, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Mister Matik d.o.o. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Mister Matik d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake ali višje kategorije.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Potnik mora v tem primeru ustno in pisno obvestiti agencijo Mister Matik d.o.o. Odpoved mora poslati na elektronski naslov info@mistermatik.com.

V tem primeru ima MisterMatik d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

do 60 dni pred odhodom - 30 % cene aranžmaja,
30 do 59 dni pred odhodom - 60 % cene aranžmaja,
15 do 29 dni pred odhodom - 90 % cene aranžmaja,
0 do 15 dni pred odhodom - 100 % cene aranžmaja.

Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi Mister Matik d.o.o. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo oprekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni vprogramu.

Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil Mister Matik d.o.o.), s tem, da mora Mister Matik d.o.o. kot organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi spotovanja.

Če se kupec ne more udeležiti potovanja, lahko svojo rezervacijo prenese na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Kupec mora o tem obvestiti Mister Matik d.o.o. najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Kupec mora Mister Matiku d.o.o. povrniti stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z agencijo, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru nima pravice dopovračila stroškov ter kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru je potnik sam odgovoren za morebitne stroške in škodo, ki jo je povzročil s spremembo programa.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja pred samim začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila.

Če za potnika Mister Matik d.o.o. kupi letalsko karto, in se potem potnik leta ne udeleži, potnik ni upravičen do povračila.

IX. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

X. REKLAMACIJE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, Mister Matikovemu spremljevalcu, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji.

V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja znižanje cene po končanem potovanju.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno na elekronski naslov info@mistermatik.com v dveh mesecih po končanem potovanju. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Mister Matik d.o.o. le-te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije Mister Matik d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje ali na elektronski naslov info@mistermatik.com ali na naslov: Mister Matik d.o.o., Adamičeva cesta14, 1290 Grosuplje.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Mister Matik d.o.o. take reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi Mister Matik d.o.o. ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.

To določilo ne velja v primeru, da ima Mister Matik d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. V primeru spora med strankami so za vse spore pristojna sodišča v Republiki Sloveniji (sodišče v kraju, v katerem ima potnik stalno bivališče).

XI. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Mister Matik d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

XII. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Mister Matik d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Mister Matik d.o.o. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

XIII. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanje ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti vzvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Mister Matik d.o.o.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

XIV. INFORMACIJE O POTOVANJU

Mister Matik d.o.o. obvezujejo le navedbe v ponudbi oz. v samem programu potovanja.

XV. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJETKOV

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih Mister Matik d.o.o. za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Mister Matik d.o.o., zato Mister Matik za njih ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Mister Matik d.o.o.

XVI. UPORABA PODATKOV

Mister Matik vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Šteje se, da potnik s prijavo na potovanje pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti.

Mister Matik d.o.o. za potrebe poslovanja, to je z namenom sklenitve in izpolnjevanja pogodbe ter lahko tudi za namene obveščanja o ponudbi, od potnikov zbira osebne podatke kot so: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, e-mail naslov, telefonska številka, kopija osebnega dokumenta (ali podatki z dokumenta).

Od prejemnikov e-novic zbiramo podatke o e-mail naslovu tervime in priimek. Prejemnik e-novic se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic s pritiskom na “ODJAVI SE” v nogi sporočila ali nam to željo sporoči na info@mistermatik.com.

Podatki potnikov se hranijo za čas trajanja pogodbe in nato še za obdobje 5 let. V skladu z davčnimi predpisi se računi in z njimi osebni podatki na računih hranijo za obdobje 10 let.

Mister Matik d.o.o. podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen v namen izpolnjevanja pogodbe (npr. posredovanje podatkov letalski družbi). Poizvedbo o hranjenju osebnih podatkov ali spremembo oziroma preklic soglasja lahko potnik zahteva kadarkoli s pisnim sporočilom na info@mistermatik.com ali na naslov Mister Matik d.o.o., Adamičeva cesta 14, 1290 Grosuplje. To ne velja za podatke katerih obdelava se izvaja na podlagi zakonskih določb.

XVII. POTOVANJA Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje.

Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, data turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz.voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

Splošni pogoji so bili posodobljeni 09. 01. 2023.

Mister Matik d.o.o., Pod gozdom cesta II 13, 1290 Grosuplje.